Облік і методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Прибутковість будь-якого суб'єкта економічної діяльності залежить від правильності відображення та обліку витрат. Їх оптимізація, контроль, розподіл впливають на собівартість товару (послуги), знижують ризики виникнення санкцій податкових органів. На початковому етапі діяльності кожна компанія планує і формує перелік витрат, необхідних для здійснення виробничих процесів. Важливим аспектом, відбитим в обліковій політиці, є методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

Класифікація витрат

методи розподілу непрямих витрат

Цінова політика підприємства складається з урахуванням ринкової ситуації щодо певного виду товарів, послуг чи робіт, при цьому регулювання вартості відбувається за рахунок суми вкладається прибутку або перерозподілу комерційних витрат. Виробничі витрати - це величина постійна, яка складається з показників фактичних витрат. Ціна реалізації (робіт, послуг, товарів) включає в себе собівартість, комерційні витрати і суму прибутку.

Кожна організація в обліковій політиці формує положення, що регламентують облік витрат, методи їх розподілу та списання. Бухгалтерськими нормативними актами (Податковий кодекс, ПБО) рекомендований перелік і класифікація витрат, що відносяться на собівартість. Норма витрати кожної статті встановлюється внутрішніми документами підприємства. Витрати систематизуються за різними критеріями: за економічним змістом, за часом виникнення, за складом, за способом включення до собівартості і т. Д. Для формування калькуляції всі витрати поділяють на непрямі і прямі. Принцип включення до собівартості залежить від кількості видів випускається компанією продукції або послуг, що надаються. Методи розподілу прямих витрат (заробітна плата, сировина, амортизація основного обладнання) і непрямих (ОПР і ВОХР) визначаються відповідно до нормативними документами та внутрішнім регламентом компанії. Більш докладно необхідно зупинитися на загальногосподарських і загальновиробничих витратах, які включаються до собівартості методом розподілу.

методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат

ОПР: склад, визначення

При розгалуженої виробничій структурі, спрямованої на випуск кількох одиниць продукції (послуг, робіт), у підприємства виникають додаткові витрати, що не відносяться безпосередньо до основного виду діяльності. При цьому облік витрат даного виду необхідно вести і включати в собівартість. Структура ОПР має наступний вигляд:

- амортизація, ремонт, експлуатація обладнання, машин, нематеріальних активів виробничого призначення;

- зміст, модернізація цехових приміщень;

- відрахування до фондів (ФСС, ПФР) та заробітна плата персоналу, що обслуговує виробничий процес;

- комунальні витрати (електроенергія, теплоенергія, вода, газ);

- інші витрати, пов'язані безпосередньо з виробничим процесом та його управлінням (списання використовуваного інвентарю, МБП, витрати на відрядження, оренда площ, послуги сторонніх організацій, забезпечення безпечних умов роботи, утримання допоміжних підрозділів: лабораторій, служб, відділів, лізингові платежі). Виробничі витрати - це витрати, пов'язані з процесом управління основними, обслуговуючими і допоміжними підрозділами, саме вони включаються до складу собівартості як загальновиробничі витрати.

облік витрат

Облік

Методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат ґрунтуються на сумарному значенні даних показників, накопиченому протягом звітного періоду. Для узагальнення інформації по ОПР в плані рахунків передбачено накопичувальний реєстр №25. Його характеристика: активний, собирательно розподільний, не має сальдо на початок місяця і кінець (якщо інше не передбачено обліковою політикою), аналітичний облік ведеться по підрозділах (цехах, відділам) або видами продукції. Протягом певного періоду в дебеті рахунки 25 акумулюється інформація по фактично виробленим видатках. До типових кореспонденціям можна віднести наступні операції.

 • Дт 25 Кт 02, 05 - віднесена на ОПР нарахована сума амортизації ОЗ, НМА.
 • Дт 25 Кт 21, 10, 41 - товари власного виробництва, матеріали, інвентар списано на видатки виробництва.
 • Дт 25 Кт 70, 69 - нарахована з / п персоналу ОПР, проведені відрахування в позабюджетні фонди.
 • Дт 25 Кт 76, 84, 60 - на загальновиробничі витрати віднесені виставлення контрагентами рахунки за надані послуги, виконані роботи, списана сума недостач, виявлена за результатами інвентаризації.
 • Дебетовий оборот рахунка 25 дорівнює сумі фактичних витрат, які в кінці кожного звітного періоду списуються на калькуляційні рахунки (23, 29, 20). При цьому складається наступна бухгалтерська запис: Дт 29, 23, 20 Кт 25 - накопичені витрати списано на допоміжне, основне або обслуговуюче виробництво.

виробничі витрати це

Розподіл

Сума загальновиробничих витрат може значною мірою підвищити собівартість своєї продукції, виконуваних робіт, надаваних послуг. На великих промислових підприємствах ОПР планується і вводиться поняття «норма витрати», відхилення даного показника ретельно вивчаються аналітичним відділом. В організаціях, зайнятих створенням одного виду продукції, методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат не розробляються, сума всіх витрат повністю включається в собівартість. Наявність декількох виробничих процесів на увазі необхідність включення всіх видів витрат у калькуляцію кожного з них. Розподіл видатків загальновиробничого значення може відбуватися декількома способами:

 1. Пропорційно вибраній базовій показнику, який оптимально відповідає зв'язці ОПР та величиною випуску продукції (обсяг виробленого товару, фонди оплати праці, витрата сировини або матеріалів).
 2. Ведення окремого обліку ЗВВ для кожного виду продукції (витрати відображаються на аналітичних субрахунках, що відкриваються до регістру №25).

При будь-якому варіанті методи розподілу непрямих витрат повинні бути закріплені в обліковій політиці підприємства і не суперечити нормативним актам (ПБУ 10/99).

норма витрат

ОХР, склад, визначення

Адміністративно-господарські витрати є вагомою величиною в собівартості товарів, робіт, виробів, послуг. Загальногосподарські витрати є сумовим відображенням управлінських витрат, вони включають в себе:

- утримання і обслуговування споруд, будівель невиробничого призначення (офіси, адміністративні площі), орендні платежі;

- відрахування в соціальні фонди та оплата праці управлінського персоналу;

- послуги зв'язку та інтернету, охорони, поштові, консультаційні, аудиторські витрати;

- амортизаційні відрахування на об'єкти невиробничого призначення;

- реклама (якщо дані витрати не відносяться до комерційних);

- канцелярія, комунальні платежі, інформаційні послуги;

- витрати на навчання персоналу і дотримання правил виробничої безпеки;

- інші аналогічні витрати.

Утримання управлінського апарату необхідно для здійснення процесів виробництва та подальшого збуту продукції, але висока питома вага даного виду витрат вимагає постійного обліку і контролю. Для великих організацій використання нормативного методу нарахування ОХР неприйнятно, тому що багато видів адміністративних витрат носять змінний характер або при одноразовій оплаті переносяться в собівартість продукції поетапно, протягом певного терміну.

методи розподілу прямих витрат

Облік

Рахунок №26 призначений для збору інформації про управлінських витратах компанії. Його характеристика: активний, синтетичний, збірно-розподільний. Закривається щомісяця на рахунки 20, 46,23, 29, 90, 97, в залежності від того, які методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат прийняті внутрішніми нормативними документами підприємства. Аналітичний облік може вестися в розрізі підрозділів (відділів) або видів продукції, що випускається (виконуваних робіт, надаваних послуг). Типові операції за рахунком:

 • Дт 26 Кт 41, 21, 10 - на ОХР списана вартість матеріалів, товарів і напівфабрикатів.
 • Дт 26 Кт 69, 70 - відображено нарахування заробітної плати адміністративно-господарського персоналу.
 • Дт 26 Кт 60, 76, 71 - на загальногосподарські витрати віднесені послуги сторонніх організацій, оплачені постачальникам або через підзвітних осіб.
 • Дт 26 Кт 02, 05 - нарахована амортизація невиробничих об'єктів нематеріальних активів та основних засобів.

Прямі витрати грошових коштів (50, 52,51) як правило не враховуються у складі ОХР. Винятком може бути нарахування відсотків за кредитами і позиками, при цьому даний метод нарахування повинен бути прописаний в обліковій політиці підприємства.

Списання

Всі загальногосподарські витрати збираються в грошовому виразі як дебетовий оборот рахунка 26. При закритті періоду вони списуються на основне, обслуговуюче чи допоміжне виробництво, можуть включатися до вартості товару, що підлягає реалізації, ставитися на витрати майбутніх періодів або частково спрямовуватися на збиток підприємства. У бухгалтерському обліку цей процес відображається записами:

 • Дт 20, 29, 23 Кт 26 - ОХР включені в собівартість продукції основного, обслуговуючого і допоміжного виробництв.
 • Дт 44, 90/2 Кт 26 - загальногосподарські витрати списані в торговельних підприємствах, на фінансовий результат.

1 З методи розподілу непрямих витрат

Розподіл

Загальногосподарські витрати в більшості випадків списуються аналогічно загальновиробничих, т. Е. Пропорційно обраної бази. Якщо даний вид витрат має довгостроковий характер, то доцільніше віднести їх на майбутні періоди. Списання буде відбуватися певними частинами, що відносяться на собівартість. Умовно-змінні загальногосподарські витрати можуть бути віднесені на фінансовий результат або включені в ціну виробленого товару (в підприємствах торгівлі, або надають послуги). Спосіб розподілу регламентується внутрішніми документами.

В даний час облік загальновиробничих і загальногосподарських витрат ведеться в бухгалтерських базах і програмах групи 1С. Методи розподілу непрямих витрат регламентуються спеціальними настройками. При розрахунку собівартості ОПР та ОХР необхідно в закладці «виробництво» поставити прапорці навпроти затвердженої бази. При списанні на витрати майбутніх періодів необхідно встановити термін і суму. Для включення витрат у фінансовий результат заповнюється відповідна закладка. При запуску функції "закриття періоду" загальновиробничі і загальногосподарські витрати, накопичені на 25 і 26 регістрах, автоматично списуються в дебет зазначених рахунків. Даний процес формує собівартість готового продукту.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Облік і методи розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат