Поняття і види нормативно-правових актів у РФ

Протягом всієї історії людство намагалося знайти ідеальний спосіб саморегулювання. Ці пошуки дуже часто закінчувалися досить парадоксально, а іноді вкрай небезпечно. Проте люди все-таки зуміли розробити воістину ідеальну систему саморегулювання - право. Однак не варто забігати вперед.

поняття і види нормативно-правових актів

Спочатку основним способом переконання або ж впливу було насильство. Пізніше цей незамінний атрибут будь-якої давньої влади був витіснений моральними нормами, які потихеньку почали санкціонуватися тієї чи іншої владою. Таким чином, на сьогоднішній день право є найбільш сформованим і цивілізованим способом самоорганізації і самоврядування людей. Він активно використовується владою будь-якої держави для безпосереднього впливу на громадян. Однак досить часто виникає питання, як право фактично реалізується або ж доноситься до свідомості звичайних громадян окремо взятої держави. Сьогодні з даного питання в теорії держави і права сформована ціла наукова галузь, яка вивчає нормативні акти органів влади. Саме завдяки подібним документам право реалізується в життя громадян.

Для чого існують НПА?

Раніше ми вже вказали, що нормативно-правові акти - це, перш за все, одна з форм безпосередньої реалізації права в реальному житті. Їх використовують в різних сферах діяльності для регулювання тих чи інших відносин. Система суб'єктів використання нормативних актів досить обширна, про неї піде мова далі в статті. А сам інститут державних актів має інше призначення, про яке здебільшого відомо виключно юристам-теоретикам.

нормативно-правовий акт поняття види

Справа в тому, що НПА характеризують правову систему тієї чи іншої держави в повній мірі. Найбільш яскраво дана особливість проявляється в РФ, тому що тут нормативні акти є ключовим правовим джерелом. По суті, юридична система держави складається з НПА, тому що саме в них проявляється її трьохелементна структура, що складається з галузей, інститутів та окремих правових норм. Поняття і види нормативно-правових актів в Російській Федерації дозволяють побачити реальну дію цієї структури у сфері регулювання відносин суспільного характеру.

Суб'єкти використання НПА

Перш ніж розглянути безпосередньо поняття і види нормативно-правових актів у Росії, потрібно розібратися в системі суб'єктів, які їх безпосередньо використовують. Якщо розглядати це питання глобально, то всіх без винятку суб'єктів можливо поділити на дві великі групи: загальні та спеціальні.

1. Загальні суб'єкти використання НПА - це все населення РФ, незалежно від статі, соціального статусу, положення в суспільстві, займаних посад і т. п. Кожен без винятку житель РФ зобов'язаний дотримуватися законів і не порушувати наказані ними норми. Саме такими правомірними діями громадяни, а також інші особи, які перебувають на території Росії, забезпечують реальне дію НПА.

2. Другий видо суб'єктів - спеціальний. До нього можна зарахувати органи всіх гілок влади (виконавчої, судової та законодавчої). Таким чином, основна особливість, що характеризує спеціальний суб'єкт, - це безпосередня приналежність до органів держвлади Росії. Як правило, представники цього виду наділені великою кількістю правомочностей, ніж загальні суб'єкти використання та реалізації норм НПА.

Поняття НПА

Поняття і види нормативно-правових актів - це терміни, які нерозривно пов'язані між собою. Однак щоб виділити їх особливості окремо, потрібно розібратися в самій суті НПА. Згідно з виробленою доктрині, в науці держави і права нормативно-правовий акт - це документ офіційного характеру, який приймається в порядку і межах компетенції окремого органу влади, який має встановлену форму і закріплює санкціоновані державою правила поведінки, які розраховані на необмежену кількість осіб. Представлене поняття є загальноприйнятим, тобто «стандартом» юриспруденції, якщо можна так висловитися. Однак у світі наукових дискусій прийнято розуміти НПА і як документ, і як акт правотворчості. Суть термінів принципово різна. У першому випадку йдеться про формалізованому державними правилами матеріальному носії правових норм, який має юридичну силу. Що стосується другого випадку, то тут нормативний акт розглядається як «продукт» процесу нормотворчості, тобто безпосереднього регулювання відносин суспільного характеру. При цьому НПА, поняття, види яких представлені в даній статті, відіграють значну роль у правовій системі Росії.

НПА як юридичні джерела

Історично так склалося, що РФ належить до числа країн романо-германської сім'ї права. Загальна особливість подібних держав в тому, що в них ключовим джерелом права є НПА. Саме на його основі проводиться розробка всіх інших джерел. Що стосується сукупності правових актів, то вони входять в єдину систему, яка не тільки впорядкована, але також є ієрархічною. Крім цього, нормативні акти «народжуються» внаслідок специфічної процедури правотворчості, виробляти яку можуть спеціально уповноважені органи. Крім цього, практично будь-який існуючий акт відповідає правилам юридичної техніки, а також принципу законності та гуманізму. Слід зазначити, що поняття і види нормативно-правових актів у РФ можна виділити саме за допомогою існуючої ієрархії, так як ця особливість є ключовою характеристикою правової системи Росії.

Правова система РФ як сукупність державних актів

Поняття і види нормативно-правових актів у Росії багато в чому допомагають дослідити, а також виділити ключові моменти правової системи цієї держави. Таким чином, на основі даного підходу можна сказати, що правова система РФ - це сукупність національних і міжнародних юридичних актів, які є основою правової культури держави та головними регуляторами суспільних відносин. Таке поняття є суттєво розмитим, однак воно найбільш класичне. Проблема в тому, що правову систему неможливо розглядати виключно з позиції нормативних актів. Це, безумовно, вигідно в контексті даної статті, проте вже дуже загострювати увагу на подібній характеристиці не варто.

Нормативно-правові акти: класифікація

Як вже говорилося раніше в статті, ієрархічність НПА дозволяє класифікувати їх. Основним критерієм диференціації всіх без винятку НПА є юридична сила. Виділяють два основних напрямки класифікації, а саме:

1. Вертикальна класифікація - це розташування всіх нормативних актів згідно їх місцю в загальній ієрархії від Конституції РФ до актів конкретних відомств. При такої диференціації можна також сказати, що всі без винятку нормативно-правові акти - система "закон і підзаконні акти".

2. Горизонтальна класифікація ділить всі НПА не тільки на основі юридичної сили, а й сфери застосування. Наприклад, законодавчі акти суб'єктів РФ мають абсолютно однакову юридичну силу. Проте їх використання обмежене територіально. Тому поняття і види нормативно-правових актів РК (Республіки Казахстан або інших суб'єктів РФ) не розглядаються окремо, а виключно в сукупності з іншими державними документами рівної юридичної сили. Адже для теорії держави і права велике значення має загальний механізм регулювання суспільних відносин, а не територіальні особливості цього процесу.

Таким чином, нормативно-правові акти, класифікація яких представлена в статті, мають між собою суттєві відмінності. Їх більш детально можна побачити тільки при розгляді всіх видів окремо.

Конституція - основа правової системи РФ

Поняття і види нормативно-правових актовневозможно розглядати без урахування Конституції Росії та її норм. Адже Основний Закон є не тільки найвищим за своєю юридичною силою нормативним актом РФ, але ще й основою всієї правової системи держави. Головною особливістю цього нормативного акта є його зміст. Конституція закріплює положення про центральні органи влади, територіальному та політичному устрої країни, принципах реалізації прав і свобод людини. Поряд з цим основний нормативний акт держави приймається допомогою досить специфічної процедури.нормативно-правовий акт поняття види ознаки

Слід також зазначити, що, на відміну від інших нормативних актів держави, Конституція повинна відповідати міжнародним правовим стандартам. Додатково до цього, абсолютно всі НПА РФ створюються виключно на основі основного закону. Будь-які протиріччя з ним неприпустимі. Необхідно також враховувати, що всі нормативно-правові акти, ознаки і відикоторих представлені в статті, створюються на основі головних рис РФ, які закріплені в Конституції. До подібних пріоритетам розвитку країни можна віднести:

1. Демократизм.

2. Федералізм територіального устрою.

3. Верховенство права, закону.

4. Гуманність здійснення влади.

5. Соціальну спрямованість.

6. Республіканську форму правління.

7. Гласність здійснення влади.

Таким чином, Основний Закон регламентує і фактично «породжує» за допомогою юридичної техніки і спеціальних органів кожен окремо нормативно-правовий акт. Поняття, види та юридична сила - це вихідні від Конституції РФ особливості юридичних документів державного характеру.

Внесення змін до конституції

Раніше ми вже відзначили, що Конституція приймається і змінюється в специфічному порядку. Наприклад, окремі глави основного закону можуть бути змінені виключно шляхом перегляду повністю всього акту. Щоб здійснити цю процедуру, скликається спеціальне Конституційні Збори. Для прийняття нової редакції основного закону необхідно 3/5 чисельності всіх голосів депутатів верхньої та нижньої палати парламенту. Безпосередньо ухвалення рішення здійснюється тим же складом учасників за наявності 2/3 голосів. Також передбачений інший, спрощений порядок перегляду конституційних норм - шляхом створення окремих Федеральних законів «Про поправки до Конституції Російської Федерації».

Законодавство у РФ

Федеральні закони - це найвищі за своєю юридичною силою після Конституції нормативно-правові акти. Що до них відноситься, здогадатися нескладно, адже вся правова система Росії тримається на «трьох китах»: Конституції, законах та підзаконних актах. ФЗ - це ключовий елемент законодавчої діяльності однойменного державного органу - двопалатного Парламенту Російської Федерації.нормативно-правові акти класифікація Усі без винятку законодавчі норми є обов'язковими до виконання на всій території держави. Крім цього, підзаконні акти не повинні їм суперечити. У свою чергу, ФЗ не можуть своїми положеннями будь-яким чином суперечити Конституції.

Слід зазначити, що федеральні закони приймається виключно з предметів ведення РФ. Іншими словами, предметом є найбільш важливі питання країни. Крім цього, ФЗ регулюють відносини в тій чи іншій галузі права. Звідси можна виділити поняття і види нормативно-правових актів трудового права, кримінального, господарського, цивільного і т. П. Предметом законодавства також є найбільш важливі положення Конституції, а точніше, механізм їх безпосередньої реалізації. Таким чином, видаються федеральні закони, що регулюють територіальний устрій РФ, захист та реалізацію прав і свобод людини, систему органів державної влади, внесення змін до Основного Закону і т. Д. Представлений перелік не є вичерпним, оскільки суспільні відносини розвиваються практично щомиті. Звідси випливає, що предмет федерального законодавства - це досить широке поняття, яке включає в себе велику кількість інших аспектів.

поняття і види нормативно правових актів в російській федерації

Види законів і порядок їх прийняття

Федеральні закони мають власну класифікацію, яка виробилася в процесі юридичної практики, а точніше, правотворчості. Згідно даним критерієм, поняття і види нормативно правових актів за законом можна розділити таким чином:

1. Основний закон - нормативні акти, що містять в собі суть предмета регулювання, а також порядок його реалізації.

2. Закони про внесення доповнень - нормативний акт, який містить положення для поліпшення або зміни існуючих федеральних законів.

Необхідно також зауважити, що будь-який нормативно-правовий акт, поняття, види, структурабольшінства з яких представлені в цій статті, має особливий порядок прийняття або ж створення. Федеральні закони в цьому сенсі не є винятком із правил. За Конституцією РФ, ФЗ створюються органом законодавчої влади, а саме: Державною думою. Сам процес прийняття закону має свої особливості. Проект кожного нормативного акта проходить кілька стадій розгляду. Навіть факт прийняття не є гарантією вступу його в силу. Наприклад, президент може накласти на закон вето, що спричинить його перегляд.

Акти глави держави

Слід зауважити, що Росія є президентською республікою. Даний факт свідчить про істотну силі такого джерела, як президентський нормативно-правовий акт, поняття, види, ознаки якого будуть представлені далі. Звичайно, в силу міжнародної доктрини про народовладдя акти глави держави не можуть бути вищими за своєю юридичною силою, ніж акти законодавчого органу. Однак президентські документи регулюють не менш важливі сфери суспільних відносин. Як і федеральні закони, акти президента Росії не можуть суперечити Конституції. При цьому вони також не можуть конкурувати будь-яким чином з ФЗ. Як правило, президентські акти приймаються з питань ведення Федерації. Залежно від специфіки предмета регулювання, виділяють укази і розпорядження президента РФ.

1. Указами називаються рішення президента, що мають нормативний характер. Вони видаються з метою багаторазового використання, а також постійної дії. Крім цього, укази мають специфічний предмет регулювання, а саме: рішення про прийняття на службу на посади в центральні органи виконавчої влади або ж звільнення від неї, нагородження державними нагородами, надання політичного притулку, присвоєння класних чинів і спеціальних звань.

2. Розпорядження є більш оперативними рішеннями президента і найчастіше призначені для вирішення управлінських завдань, наприклад координації роботи президентської адміністрації.

поняття і види нормативно правових актів в росії

Таким чином, президентські нормативно-правові акти, поняття, види яких були описані вище, являють собою «точкові» рішення глави держави з приводу питань, що знаходяться в його безпосередньому поле регулювання.

Урядові акти

Російський уряд - це центральний орган виконавчої влади держави. Він координує і фактично забезпечує реалізацію правової системи Росії. У рамках своєї компетенції Уряд може видавати нормативно-правові акти певного виду. Згідно з Конституцією, а саме статтею 114, уряд має наступну компетенцію:

- проведення кредитної, грошової та фінансової політики;

- реалізація політики у сфері культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення і т. п.

- управління власністю федерального характеру;

- здійснення всіх необхідних заходів для забезпечення оборони держави;

- інші повноваження, які можуть бути покладені на центральний орган Конституцією, актами президента і федеральними законами.

поняття і види нормативно правових актів за законом

У процесі регулювання правовідносин і реалізації норм Конституції та Федеральних законів уряд Російської Федерації має право видавати власні нормативні акти. До подібних можна віднести постанови і розпорядження. Їх основна відмінність полягає в числі осіб, на яких направлено нормативне регулювання, а також суті та мети вкладеної в НПА інформації.

Нормативні акти відомств

Уряд Росії складається з окремих відомств або ж міністерств, як їх прийнято називати. З метою реалізації своїх повноважень ці організації мають право видавати власні нормативні акти, крім постанов уряду. Як правило, акти міністерств видаються з метою регулювання окремих правовідносин у конкретній сфері. Останній елемент визначається залежно від цільової спрямованості кожного окремо міністерства. Слід зауважити, що видання НПА покладається виключно на вищі органи виконавчої влади. Іншими словами, лише міністерства мають право видавати НПА. Окремі підрозділи і служби не можуть розробляти юридичні документи в силу відсутності повноважень.

Отже, у статті ми з вами розглянули такий термін, як нормативно-правовий акт. Поняття, види, прізнакіетой сукупності юридично значимих документів також були представлені в даному огляді. На закінчення необхідно сказати про те, що система НПА все ще має масу невирішених питань, які необхідно вирішити, щоб забезпечити стабільність і якість у сфері правореалізації.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Поняття і види нормативно-правових актів у РФ