Основні види навчальної діяльності учнів з ФГОС. Методичні рекомендації

Введення нових стандартів в сучасному навчанні призвело до зміни підходів до навчального процесу. Старі методики не дають можливості розвиватися особистості дитини. Вони дають тільки предметні знання, не зачіпаючи особистісних здібностей. Розгляд методик і характеристика навчальної діяльності допоможе побачити, наскільки змінилася якість навчання молодших школярів.

Перетворення шкільної програми

Вступ федерального державного освітнього стандарту призвело до повного перетворенню організаційної та методичної діяльності як у сфері управління, так і на організації процесу навчання в кожному окремо взятому класі початкової школи. Помінялися функції учасників системи освіти і послідовність взаємодій між ними. Основні види навчальної діяльності учнів з ФГОС сприяють отриманню необхідних навичок, застосовних у подальшому житті.

В управлінні шкільним закладом відбулися докорінні зміни, які зачепили всі сфери - від оформлення основних документів до організації питань харчування учнів та взаємодії вчителів з батьками. Значна увага приділятиметься розвитку в школі цілісної освітнього середовища та матеріально-технічної бази.

Результатом введення нових стандартів стала необхідність у написанні нової освітньої програми початкової загальної освіти. Як це проявилося? Знадобилося розвиток навчальної діяльності за участю всього педагогічного колективу, переоцінка робочих програм навчальних та позаурочних занять і розробка нових схем аналізу уроків.

Контрольованим об'єктом для адміністрації навчальних закладів стали досягнення учнів. Контролюються всі основні види навчальної діяльності учнів по ФОГС, діти повинні розвиватися всебічно. Для цього слід перевіряти проміжні, накопичувальні і кінцеві результати навчального процесу. Предметні, метапредметние і особистісні результати навчання виростають головним показником успішності програми.

Особливості навчальної діяльності

Основні види навчальної діяльності учнів з ФГОС описані в цьому документі, і важлива роль відводиться в ньому впровадженню універсальних навчальних дій (УУД). Відмінною особливістю нововведення є активний характер, головною метою якого є формування особистості дитини. Нинішня система освіти відходить від традиційного думки про результати навчання у вигляді набутих знань, умінь і навичок. Формулювання стандарту вказують на реальні види діяльності, якими учень повинен оволодіти до кінця початкового навчання. Вимоги до результатів навчання виражені у вигляді особистісних, метапредметних і предметних підсумків.

основні види навчальної діяльності учнів по ФГОС

Що ж таке УУД? У великому сенсі термін «універсальні навчальні дії» позначає уміння вчитися. Це означає, що школяр формує здатність до саморозвитку та самовдосконалення внаслідок усвідомленого й енергійного набуття нового досвіду. У вужчому сенсі термін УУД можна визначити як сукупність способів дії учня, що забезпечують самостійне засвоєння нових знань і формування ним умінь. Це також охоплює і організаційний процес навчальної діяльності. Правильне планування по ФГОС полегшить завдання педагогам і допоможе школярам розвивати здібності.

УУД і їх категорії

Універсальні навчальні дії допомагають розвивати особистість дитини, сприяють становленню його мислення, розвивають здібності і виховують високі моральні норми. Вони виводять навчання в Росії на абсолютно новий рівень і відображають перехід від індустріальної системи освіти до системи нового покоління. Це навчання сформовано на сучасних знаннях психології та інноваційних методах.

Є чотири категорії, які потребують розвитку в результаті навчальної діяльності із застосуванням універсальних навчальних дій: особистісні, регулятивні, пізнавальні та комунікативні. Як розвинути всі ці якості під час уроків? Якими навичками повинен опанувати дитина в результаті отриманої освіти? Розглянемо по порядку, до чого призведе той чи інший навик.

Регулятивні дії

У загальних рисах всі розуміють, що це таке, але що входить в уміння вчитися?
Регулятивні дії подразумевают вміння встановлювати перед собою конкретну мету, планувати своє життя і прогнозувати допустимі обставини. На який дисципліні в школі учні навчаються ставити завдання і знаходити їх рішення? Звичайно, це математика. Навчаючись вирішувати складні математичні приклади і задачі, школярі, на превеликий жаль, не вчаться самостійності. Ці пізнання не допомагають їм у подоланні актуальних проблем.

Які проблеми виникають вже в шкільному віці? Наприклад, проблема здачі ЦТ. Турбуються за своє чадо батьки, наймають репетиторів, витрачають час і гроші на підготовку до іспитів. А що б було, якщо б школяр володів умінням самостійно організовувати свою навчальну діяльність? У підсумку він міг би сам благополучно підготуватися до іспитів.

На сьогоднішній день програма навчальної діяльності дозволяє виробляти регулятивні здібності у школяра за допомогою УУД. Учень ще з початкових класів навчається правильно встановлювати перед собою цілі, без перебільшення оцінювати рівень своїх знань і умінь, і знаходити самий елементарний спосіб вирішення задачі.

характеристика навчальної діяльності

У наші дні потрібна нам інформація знаходиться у вільному доступі в інтернеті. А для того щоб навчити дитину нею користуватися, необхідно докорінно змінити підхід викладачів до організації навчального процесу. Основне в наш час - це знати, як користуватися даними відомостями.

Що для цього потрібно знати викладачеві? Замість старого конспекту тепер необхідно підготувати сценарний план дій, який дає значну свободу і визначає послідовну діяльність школярів. Інтенсивніше при плануванні уроку слід застосовувати групові і парні форми організації занять учнів.

Наприклад, у орієнтовною програмі з математики передбачено суттєве збільшення активних форм роботи, націлених на залучення учнів до математичний процес. Вони повинні розуміти математичний матеріал, набувати практичних навичок і вміти приводити свої міркування і докази. Нарівні з цим у ній приділяється увага застосуванню комп'ютерів та інформаційних технологій для посилення зорової та досвідченої складовою навчання.

Наша життя непередбачуване. Ймовірно, що через деякий час при вступі до вузу чи інший навчальний заклад школяреві знадобляться ті знання, які в школі на сьогоднішній день викладаються в невеликому обсязі. Щоб дитина не розгубилася в подібних обставинах, йому потрібно опанувати універсальними навчальними діями. Уміння вчитися життєво необхідно в нинішньому суспільстві. Це запорука нормального пристосування в світі, а також професійного кар'єрного зростання.

Пізнавальні здібності

Планомірне планування навчальної діяльності допомагає дитині виробляти пізнавальні здібності. Він вчиться осягати і вивчати навколишній світ. Для цього викладачеві потрібно навчати школяра не тільки загальнонавчальних діям, таким як постановка цілей, робота з інформацією і моделювання ситуацій, але і вчити їх логічно мислити - аналізувати, порівнювати, класифікувати або доводити власну точку зору.

Часто інтерес до навчання з'являється при проведенні дослідження будь-якої теми. Дитина, перетворюючись на маленького вченого, повинен самостійно знайти необхідні відомості, провести ретельне спостереження, підвести підсумок своєї діяльності, а також самому оцінити особистий результат. Цей метод можна використовувати на будь-якому уроці.

планування по ФГОС

Що це дасть? Поряд з появою інтересу до знань, який часто зникає в період навчання, дитина розвиває здатність неупереджено ставитися до плодів своєї праці.

Вельми допомагає в дослідницьких заняттях складання дитиною свого портфоліо. Це слово часто звучить у сьогоднішньому світі. По суті, це результати навчальної діяльності. Як має виглядати портфоліо? Головна сторінка повинна містити інформацію про його володаря. На ній розміщуються фотознімки його і його друзів, рідних, а також оповідання про себе. Далі учень вибирає потрібну йому тему і на наступних сторінках якомога ширше її розкриває.

Такий процес розвиває у дитини зацікавленість до вивчення і, зрозуміло, тягу до знань. Безпосередньо складаючи власне портфоліо, школяр вчиться працювати з інформацією, розшукує шляхи, як отримувати нові відомості, піддавати аналізу зібрані дані, зіставляє, висуває свої теорії.

Так з учня, який тільки машинально запам'ятовує шкільний матеріал і здійснює дії за прикладом вчителя, часто вже не осягаючи сенсу, школяр потроху перетворюється на ініціативну людину, саморазвивающуюся особистість.

Комунікативні дії

Це найважливіші якості, які школяр повинен розвинути, починаючи з перших класів. Від цього буде залежати вся його подальше життя. Саме тематичне планування з видами навчальної діяльності дозволить йому навчитися співпрацювати з колективом. Так він набуває вміння розпочинати розмову, брати участь у спільному обговоренні питань, чітко формулювати свої думки, обґрунтовувати свої висловлювання і враховувати точку зору інших людей.

процес навчальної діяльності

Не у всіх дітей розвинені комунікативні здібності, і часто замкнутість або, навпаки, напористість ведуть до конфліктів. Викладачеві слід цілеспрямовано вчити школярів правильно захищати свої погляди, обгрунтовано переконувати іншої людини, а також вміти домовлятися з опонентом. Потрібно навчати підростаюче покоління будувати доброзичливі взаємини з колективом, вміти знаходити рішення в конфліктних ситуаціях, надавати допомогу, а також результативно здобувати знання і набувати необхідні навички при співпраці з однолітками. Важливо школярам навчитися досягати угоди один з одним. Це необхідно при заняттях в групах, а також досить придасться в подальшому житті при вирішенні проблем на роботі і в сім'ї.

Особистісні якості

Засвоюючи особистісні універсальні вміння, дитина благополучно приймає норми поведінки в навколишньому світі, вчиться справедливо оцінювати себе і свої дії. Кожен з нас живе у своєму оточенні, і вміння уживатися в ньому з іншими людьми - запорука повноцінного життя. У цьому полягає моральний аспект: вміти співпереживати, надавати взаємну допомогу, бути чуйним до своїх рідних.

Однак для цього дитині треба навчитися розуміти, які почуття, можливо, відчуває його однокласник, друг або рідна людина в тих чи інших умови. Він повинен вміти бачити, що людині, що знаходиться поруч з ним потрібно, наприклад, емоційна підтримка, а може бути, фізична допомога. Наприклад, допомогти по дому хворої бабусі або допомогти другу вигуляти собаку.

Також школяр вчиться самостійно протистояти вчинкам і діям, представляє загрозу його життю і здоров'ю. З практичної точки зору для щасливого існування учневі слід розбиратися в тому, які на сьогоднішній день спеціальності найбільш затребувані, і в якій сфері він краще проявить свої здібності і буде корисним членом суспільства. Планування по ФГОС допоможе розвинути всі ці якості.

Нововведення для старшокласників

Нововведення, закладені в проекті ФГОС для середньої загальної освіти, - це зменшення кількості дисциплін у старших класах в кілька разів. В даний час учні 10-11 класів освоюють близько 21 предмета. План навчальної діяльності з ФГОС зменшить їх кількість до 12.

програма навчальної діяльності

Зважаючи нових стандартів навчальна діяльність школи має намір зберегти для старшокласників шостій предметних областей, з яких віддати перевагу потрібно буде семи необхідним їм предметів. Залишаться також і обов'язкові дисципліни, такі як фізкультура, ОБЖ і «Росія у світі».

Кожен з перевагу предметів буде розташовувати трьома рівнями вивчення: інтегрованим, базовим і профільним. Планується, що на профільний рівень має бути відведено п'ять годин на тиждень, а на базовий і інтегрований рівні - по три години.

У результаті в навчальному плані для старшокласників з'явиться три профільних предмети, три обов'язкових і три базових або інтегрованого рівня, і в підсумку буде 33 години на тиждень. Це перешкодить чималій кількості зайвих знань і повторів. У види навчальної діяльності на уроці будуть введені персональні проекти школярів.

Робота в групах

На відміну від попередньої системи, формування навчальної діяльності в школі вимагає групової форми навчання. Це передбачає організацію маленьких за складом груп у класі. Виділяють такі форми групового співробітництва:

  1. Парна форма - це означає, що два учні здійснюють деяку частку роботи разом. Така форма навчальної діяльності застосовується для досягнення будь-якої повчальною мети - це може бути вивчення і закріплення матеріалів уроку, а також перевірка знань один у одного. Також робота в парах дає можливість учням поміркувати над встановленої завданням, обмінятися думками з напарником і вже потім озвучити підсумки своєї діяльності перед усім класом. Вона сприяє формуванню навичок висловлювати свою думку, спілкуватися, здатності переконувати і брати участь в дискусії.
  2. Кооперативно-групова - це форма організації навчання в невеликих групах учнів, пов'язаних однією спільної навчальної метою. Подібна організація навчальної діяльності дає можливість вчителю керувати роботою будь-якого учня побічно, через поставлені завдання. Група в цьому випадку здійснює частину спільної для всього класу цілі, а також вона знайомить і відстоює виконане завдання в процесі колективного обговорення. Основні висновки при такому обговоренні стають основоположними для всього класу і записуються в зошиті усіма присутніми.
  3. Індивідуально-групова форма передбачає поділ навчальної задачі між членами групи, коли кожен з її членів здійснює свою частину. Результати виконання спочатку обговорюються і оцінюються в групі, а потім виносяться на розбір всього класу і педагога.

розвиток навчальної діяльності

Позашкільні заняття

Стандарт передбачає здійснення в освітньому закладі як урочної, так і позаурочної діяльності. Позаурочна діяльність з ФГОС організовується за направленностям формування особистості. Це можуть бути спортивно-оздоровчі, духовно-моральні, соціальні, загальноінтелектуального та загальнокультурні заняття. Для виконання подібних установок від викладача потрібно величезна увага до кожного учня. Справа йде так, що утримання таких занять слід створювати з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

позаурочна діяльність з ФГОС

Що можливо включити в такі заняття? У них можуть входити персональні та групові консультації, наприклад, з окремих предметів для хлопців різноманітних категорій. Також можливе влаштовувати екскурсії, гуртки за інтересами, круглі столи, конференції, диспути, шкільні наукові товариства, олімпіади, змагання, різноманітні дослідження. Характеристика навчальної діяльності допоможе визначити переваги учнів і створити той вид занять, який допоможе розвивати особистість.

Методичні рекомендації

Пропоновані методичні рекомендації допоможуть врахувати всі основні види навчальної діяльності учнів по ФГОС.

Учитель на уроці зосереджує увагу на розвиваючу цінність кожного завдання, застосовує спеціалізовані розвиваючі методики, правильну постановку питань. Зауважує успіхи учня в порівнянні з його попередніми результатами і не порівнює його з однокласниками.

Педагог пояснює, для якої мети необхідні ті чи інші знання, як вони можуть знадобитися в житті. Потрібно залучати школярів поповнювати запас знань при вивченні нового матеріалу. Навчати прийомів роботи в групах, показувати, яким чином можна прийти до спільного рішення у груповій роботі, вчити дозволяти навчальні конфлікти.

Учитель на уроці навчає самопроверке, показуючи школярам, як можна відшукати і усунути помилки. Діти можуть вчитися за пропонованим алгоритмом, оцінювати результати виконання завдання, при цьому викладач показує і неодмінно роз'яснює, за що була поставлена та чи інша відмітка.

Педагог навчає дітей тим навичкам, які їм знадобляться в роботі з інформацією, - переказу, складання плану, користування різноманітними джерелами: довідниками, словниками та інтернетом. Слід зосереджувати увагу на формуванні логічних розумових здібностей, різноманітних аспектів пізнавальної діяльності. Учитель спрямовує увагу учнів на колективні способи дій в різних ситуаціях.

Викладач застосовує проектні форми роботи на уроці. Позаурочна діяльність з ФГОС допомагає школярам краще використовувати отримані знання на практиці. Учитель навчає дитину робити моральний вибір в рамках роботи з ціннісним матеріалом і його розглядом. У педагога має бути бажання знаходити способи захопити дітей знаннями.

Цей список методик можна продовжувати ще довго - основні види навчальної діяльності учнів по ФГОС зачіпають повністю весь процес шкільної освіти. Перебудовуватися на нові стандарти необхідно абсолютно всім вчителям: як початкових класів, так і старших. Учням допоможуть розвивати свої здібності тільки універсальні навчальні дії, які вони будуть застосовувати протягом всього процесу навчання, а також в особистому житті.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Основні види навчальної діяльності учнів з ФГОС. Методичні рекомендації