Поняття культури мови, критерії та якості гарної мови. Основні якості гарної мови

Культура мови є окремою дисципліною в мовознавстві. Її основною метою виступає не накопичення якомога більших знань, а вміння їх правильно застосовувати. Мова - це виявлення характеру людини і навіть суспільства в цілому. Якості хорошої мови дуже багатогранні. Вони показують, наскільки стиль спілкування відповідає ситуації. Мова повинна бути успішною як для того, хто говорить, так і для того, кому вона адресована. Це основний принцип, що описує гарну промову та її якості.

Мова

Мова - це засіб, що дозволяє з'єднати звуки з певним змістом, а також висловити особистість людини, її думки, почуття і емоції.

Якості хорошої мови

Люди опановують промовою з дитинства. Протягом життя вони шліфують, вдосконалюють цей інструмент самовираження.

Якщо мова відповідає всім сучасним літературним нормам, вона може називатися правильною. Якщо в ній немає чужих літературній зразком виразів і конструкцій, такий засіб спілкування називається чистим.

Мова багата, коли в ній використовують стилістичні прийоми і методи. Вона стає яскравою. Мова також може бути логічною або точною, відповідати певному стилю, на який налаштована аудиторія.

Але якщо цей інструмент самовираження доступний слухачам, це зрозуміла мова. Адже дуже важливо, щоб сказане торкнулося слухачів. Головні якості гарної мови лежать в області ступеня її впливу на людину.

Відносність

Визначити основні характеристики і якості гарної мови не так просто. Поняття культури мови і її якості змінюються навіть для одного народу з плином часу. Тому вона не може правильно сприйматися, будучи несучасною.

Основні якості гарної мови

Еталон хорошої мови змінюється територіально і соціально. Для кожного покоління існують свої норми, основні якості гарної мови.

Також не можна виділити однакові якості, якими повинна володіти хороша усна, письмова, монологічне і діалогічна стилістика.

Оцінка якості гарної мови навіть у конкретно взятому російською мовою проводиться з позиції форми, стилю і функціональності, умов її здійснення.

Культура мови

Культура мови передбачає таку організацію мовних засобів і прийомів, яка при дотриманні всіх норм спілкування здатна в певній ситуації створити максимальний ефект у досягненні поставленої перед нею завданням.

Поняття культури мовлення якості гарної мови

Культура мови увазі володіння правилами і конструкціями літературної мови. Причому як в усній, так і письмовій його формах.

Уміння підібрати і правильно організувати засоби вираження думок також входить в поняття "культури мовлення". Якості хорошої мови дозволяють в певній ситуації досягти завдання, поставленого перед комунікацією.

Культура мови також передбачає дотримання етикету спілкування. Основними поняттями цього питання є літературна мова, його норми, стиль і стандарт, види і форми мови.

Якості правильної мови

Якості гарною комунікативної мови мають масу ознак. Правильність служить основою для таких ознак хорошої мови, як багатство, чистота, логічність, точність, ясність, доречність, благозвучність. Це короткий перелік. Він визначає якості гарною мови. Правильність - один з головних критеріїв.

Правильна мова дотримується існуючих норми мови, наприклад, вимова, лексику, стилістику, морфологію, синтаксис.

Багатство мови визначається по наявності в ній різноманітних мовних засобів. Її чистота полягає у відсутності нелітературних слів.

Точність як складова правильності мовлення передбачає відповідність слів їх дійсним значенням.

Логічність дозволяє надати зрозумілості мови. Вона повинна відповідати законам логіки, щоб не бути заплутаною.

Виразність пробуджує емоції, а ясність - адекватне розуміння сказаного. Простота дозволить спілкуватися природно, а доречність зробить спілкування відповідним задачам його здійснення.

Якість хорошої мови коротко описують всі ці аспекти.

Комунікативні якості

Мова завжди співвідноситься з немовними структурами. Ці зв'язки слід знати для розуміння її якостей. Мова в першу чергу співвідноситься з мовою. Це не аналогічні поняття. Мова будується з мови і підкоряється його законам. Мовні одиниці збираються в певні структури і формують мова.

Комунікативні якості гарної мови

Комунікативні якості гарної мови знаходяться в її співвідношенні з мисленням. Думка формується і виражається в мові. Це надає спілкуванню логічність, точність. Мова співвідноситься зі свідомістю. Це допомагає бачити, що стоїть за словами (образність, виразність, доречність).

Мова також співвідноситься з дійсністю. Адже спілкування описує предмети, явища і події. Також воно співвідноситься з адресатом. Автор промови зазвичай створює її для когось. Він повинен зробити спілкування зрозумілим для слухача.

Мова співвідноситься з умовами спілкування. Вона буде доречна в одних умовах, а в інших ні. Цей фактор також відіграє важливу роль для розуміння критеріїв і якостей гарної мови.

Правильність

Головною якістю хорошою розмовної, технічної, юридичної, медичної мови та інших її стилів є правильність. Вона може бути акцентологические, смисловий, формальною, стилістичної і т. Д. Її розглядають в аспекті орфоепії і словотвору.

Якості хорошої мови правильність

Лексична правильність не допускає зайвої химерності мови або її жаргоном. Морфологічно вірна формулювання визначається граматичними нормами. Синтаксична правильність конкретизує поняття.

Стилістична правильність враховує і вибирає ті вирази, слова і звуки, які характерні для певного спілкування. Наприклад, якість хорошої юридичної мови не буде таким же для технічного стилю.

Елітарний тип мовлення

Якості мови слід розглядати також з позиції її типології. Елітарна різновид є найбільш наближеною до літературним і етичним нормам комунікації.

Носії такого мовного стилю спілкування легко використовують належним чином свій словниковий запас. Він великий завдяки володінню культурними, літературними, науковими цінностями людства. Носій цього стилю спілкування завдяки своїм знанням володіє великим пасивним і активним словниковим запасом.

Власник елітарного типу спілкування володіє умінням мислити, що досягається завдяки широкому обхвату загальнокультурних, фундаментальних текстів. Саме на них така людина орієнтується у своїй промові.

Носій елітарного типу спілкування постійно поповнює свої якості гарної мови в російській мові на основі авторитетних текстів, а не з газет, телебачення.

Среднелитературная тип

Носіями Среднелитературная типу спілкування є більшість жителів нашої країни. Це люди, які отримали вищу або середню освіту. Таке спілкування є втіленням спрощеної культури.

Відмінною особливістю такого типу мовлення є задоволеність її володарів власними знаннями, небажання вдосконалювати свою культуру мови або перевіряти джерела, з яких надходить інформація.

Основні якості гарної мови носієм Среднелитературная типу спілкування були придбані в навчальних закладах і далі забувалися, що не удосконалювалися самостійно. Це призводить до системних помилок мови. Іноді такі люди настільки впевнені у своїй правоті, що готові навіть відстоювати своє бачення правил мовлення, яке нерідко відрізняється від загальноприйнятого еталону. У кращому випадку при зауваженні на помилку носій Среднелитературная типу спілкування не зверне на це увагу, а в гіршому сприйме критику агресивно.

Основну інформацію такі люди отримують з висловлювань в газетах, в популярних журналах, на радіо чи телебаченні. Ці знання сприймаються як фундаментальні, на них рівняються.

Це недопрацьований елітарний тип, в якому критерії та якості гарної мови дотримуються, але не повністю.

Розмовний тип

Розмовний тип спілкування як окремий підвид почав розвиватися в 90-х роках минулого сторіччя. Він поділяється на літературно-розмовний і фамільярно-розмовний тип.

Критерії та якості гарної мови

Носій такого стилю спілкування дотримується розмовної манери спілкування в будь-якій обстановці, навіть офіційною. Вони характеризується сниженностью мови в більшій чи меншій мірі.

У літературно-розмовному типі переважає спілкування на «ти», а в фамільярно-розмовному додаються грубі висловлювання.

Носії такої манери спілкування не мають поняття, якими якостями повинна володіти хороша мова. Вони звикли розмовляти на тому рівні, який спостерігається у всього їхнього оточення. Потрапляючи в нове для них середовище, такі люди просто не можуть поміняти манеру висловлювати свої думки. Адже іншої моделі поведінки у них просто немає.

Найчастіше такі стилі поширює телебачення, запрошуючи до себе на ток-шоу людей, що воліють розмовну манеру спілкування.

Орфографічні та синтаксичні норми

Існує думка, що до орфографічних помилок в перевіряються і непроверяемих словах слід ставитися з різною строгістю. У деяких випадках доцільніше змінити правило.

Мова також розглядається з позиції градації серйозності помилок в ній. Є норми, які дозволяють деякі відхилення.

Носії елітарного типу спілкування практично не допускають орфографічних і синтаксичних помилок. Може, тільки одиничні негрубі відхилення. В цей же час володарі Среднелитературная стилю допускають їх набагато більше, так як рідко заглядають в словник при написанні текстів, поповнюють знання про доречність розділових знаків.

Люди, які спілкуються тільки за допомогою розмовних стилів, можуть допускати грубі помилки в області орфографії та пунктуації.

Орфоепічні норми

Якості хорошої мови в області орфоепії зустрічаються у носіїв елітарного типу спілкування.

Якими якостями повинна володіти хороша мова

Якщо вони вживають наголосу в словах не відповідно до кодифікованою нормою, то тільки тому, що узуальние правила вимови для конкретно взятого слова є загальноприйнятими. З часом такі норми стають офіційними.

Помилки грубіші зустрічаються в мові представників Среднелитературная типу спілкування. Такі люди можуть порушити одночасно орфоепічні і формообразовательние норми. А згодом такі спотворені вирази передаються людьми один одному в спілкуванні.

Часом у носіїв розмовного типу мовлення подібних помилок навіть менше, ніж у попередньої групи людей.

Лексичні та стилістичні норми

Важко визначити допустимі межі для висловлювань з погляду лексики і стилістики. Це пов'язано зі спірною доцільністю вживання, наприклад, експресивних слів.

Допустимість вживання певних слів повинно визначатися з позиції стилю тексту і його жанру.

Наприклад, існує навіть словник жаргонних виразів. Проте присутність таких висловлювань у промові на офіційних зустрічах буде неприйнятно. Іноді в рідкісних випадках подібні жаргонізми застосовують для емоційного забарвлення мови. Але робити це слід з великою обережністю.

Беручи до уваги якості гарної мови, можна вдосконалити свою манеру спілкування. Вона повинна бути доцільною і враховувати умови оточення. Мова повинна бути зрозумілою та ефективною як для адресата, так і для адресанта. Вона формує думка, свідомість людини. Підвищити культуру спілкування допоможе вивчення фундаментальних джерел інформації, напрацювань світової літератури і мистецтва. Не варто брати інформацію з сумнівних, неперевірених джерел. Людина повинна вдосконалюватися. В області своїй промові це просто необхідно.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Поняття культури мови, критерії та якості гарної мови. Основні якості гарної мови