Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

Один з факторів, що характеризують суспільство в цілому - сукупність соціальних інститутів. Їх розташування немов на поверхні, що робить їх особливо вдалими об'єктами для спостереження та управління.

У свою чергу, складна організована система зі своїми нормами і правилами і є соціальний інститут. Ознаки його різні, але класифіковані, і саме вони підлягають розгляду в даній статті.соціальний інститут ознаки

Поняття соціального інституту

Соціальний інститут - це одна з форм організації громадської діяльності. Вперше це поняття було застосовано Г. Спенсером. На думку вченого, все різноманіття соціальних інститутів створює так званий каркас суспільства. Поділ на форми, говорив Спенсер, виробляється під впливом диференціації соціуму. Все суспільство він ділив на три основних інституту, серед яких:

 • репродуктивний;
 • розподільний;
 • регулюючий.

Думка Є. Дюркгейма

Є. Дюркгейм був переконаний, що людина як особистість може реалізувати себе тільки за допомогою соціальних інститутів. Вони ж покликані налагоджувати відповідальність між міжінституційні формами і потребами соціуму.риси соціального інституту

Карл Маркс

Автор знаменитого "Капіталу" оцінював соціальні інститути з точки зору виробничих відносин. На його думку, соціальний інститут, ознаки якого присутні і при поділі праці, і в явищі приватної власності, сформувався саме під їх впливом.

Термінологія

Термін "соціальний інститут" стався від латинського слова "institution", що означає "організація" або "порядок". До цього визначення, в принципі, зводяться всі риси соціального інституту.

Дефініція включає в себе форму закріплення і форму здійснення спеціалізованої діяльності. Призначення соціальних інститутів - забезпечити стабільність функціонування комунікацій усередині суспільства.

Прийнятно також таке коротке визначення терміна: організована і узгоджена форма суспільних відносин, цілеспрямована на задоволення потреб, значущих для суспільства.соціальні інститути таблиця

Неважко помітити, що всі з наданих дефініцій (включаючи зазначені вище думки вчених) грунтуються на "трьох китах":

 • суспільство;
 • організація;
 • потреби.

Але це ще не повноцінні риси соціального інституту, швидше, опорні моменти, які слід враховувати.

Умови інституціоналізації

Процес інституціоналізації - це становлення соціального інституту. Воно відбувається за таких умов:

 • соціальна потреба як фактор, який буде задовольняти майбутній інститут;
 • соціальні зв'язки, тобто взаємодія людей і спільнот, в результаті яких формуються соціальні інститути;
 • доцільна система цінностей і правил;
 • матеріальні та організаційні, трудові та фінансові необхідні ресурси.

Етапи інституціоналізації

Процес становлення соціального інституту проходить деякі етапи:

 • виникнення і усвідомлення потреби в інституті;
 • вироблення норм суспільної поведінки в рамках майбутнього інституту;
 • створення своєї символіки, тобто системи знаків, яка буде вказувати на створюваний соціальний інститут;
 • формування, розвиток і визначення системи ролей і статусів;
 • створення матеріальної основи інституту;
 • інтегрування інституту у вже наявну соціальну систему.

Структурні ознаки соціального інституту

Ознаки поняття "соціальний інститут" характеризують його в сучасному суспільстві.основні ролі сім'ї як соціального інституту

Структурні ознаки охоплюють:

 • Сферу діяльності, а також соціальних відносин.
 • Установи, які мають певні повноваження для того, щоб організовувати діяльність людей, а також виконувати різні ролі та функції. Наприклад: громадські, організаційні та виконують функції контролю і управління.
 • Ті специфічні правила і норми, які покликані регулювати поводження людей у певному соціальному інституті.
 • Матеріальні засоби для досягнення цілей інституту.
 • Ідеологію, цілі та завдання.

Види соціальних інститутів

Класифікація, яка систематизує соціальні інститути (таблиця наведена нижче), ділить це поняття на чотири окремих види. До кожного з них відноситься ще як мінімум чотири конкретних інституту.

Які існують соціальні інститути? Таблиця демонструє їх види і приклади.

Економічні інститутиПолітичні інститутиДуховні інститутиІнститути у сфері сім'ї
ринокполітичні партіївихованняшлюб
заробітня платадержаванаукаматеринство
власністьарміяосвітабатьківство
грошісудморальродина

Духовні соціальні інститути в деяких джерелах називають інститутами культури, а сфера сім'ї, у свою чергу, іноді називається стратифікацією і спорідненістю.

Загальні ознаки соціального інституту

Загальні, а одночасно з цим і основні, ознаки соціального інституту такі:

 • коло суб'єктів, які в процесі своєї діяльності вступають у взаємовідносини;
 • стійкий характер цих взаємин;
 • певна (а це значить, в тій чи іншій мірі формалізована) організація;
 • поведінкові норми і правила;
 • функції, які забезпечують інтеграцію інституту в соціальну систему.

Слід розуміти, що ці ознаки неформальні, але логічно випливають з дефініції і функціонування різних соціальних інститутів. За допомогою них, крім усього іншого, зручно аналізувати інституціоналізацію.основні ознаки соціального інституту

Соціальний інститут: ознаки на конкретних прикладах

Кожен конкретний соціальний інститут має своїми особливостями - ознаками. Вони тісно перегукуються з ролями, наприклад: основні ролі сім'ї як соціального інституту. Ось чому так показово розглянути приклади і відповідні йому ознаки і ролі.

Сім'я як соціальний інститут

Класичний приклад соціального інституту - це, звичайно, сім'я. Як видно з вищепредставлених таблиці, вона відноситься до четвертого виду інститутів, що охоплюють однойменну ж сферу. Отже, вона є базою і кінцевою метою для шлюбу, батьківства та материнства. До того ж сім'я ж їх і об'єднує.

Ознаки цього соціального інституту:

 • зв'язку шлюбні або кровноспоріднених;
 • загальний сімейний бюджет;
 • спільне проживання на одній житлоплощі.

до ознак соціального інституту відносятьсяОсновні ролі сім'ї як соціального інституту зводяться до відомого вислову про те, що вона - "осередок суспільства". По суті, все саме так. Сім'ї - частинки, з сукупності яких складається соціум. Крім того що вона є соціальним інститутом, сім'ю також називають малою соціальною групою. І не випадково, адже з народження людина розвивається під її впливом і випробовує його на собі протягом усього життя.

Освіта як соціальний інститут

Освіта є соціальна підсистема. Воно має свою специфічну структуру і ознаки.

Основні елементи освіти:

 • соціальні організації та соціальні спільності (навчально-виховні установи і поділ на групи педагогів та учнів і т. д.);
 • соціокультурна діяльність у вигляді навчального процесу.

До ознак соціального інституту відносяться:

 1. Норми і правила - в інституті освіти прикладами можна вважати: потяг до знань, відвідуваність, повага до викладачів та однокласникам / одногрупникам.
 2. Символіка, тобто культурні ознаки - гімни і герби навчальних закладів, тварина-символ деяких знаменитих коледжів, емблеми.
 3. Утилітарні культурні риси, такі як навчальні класи та кабіненти.
 4. Ідеологія - принцип рівності між учнями, взаємоповага, свобода слова і право голосу, а також право на власну думку.

ознаки соціальних інститутів приклади

Ознаки соціальних інститутів: приклади

Підсумуємо викладену тут інформацію. До ознак соціального інституту відносяться:

 • набір соціальних ролей (наприклад, батько / мати / дочка / сестра в інституті сім'ї);
 • стійкі моделі поведінки (наприклад, певні моделі для викладача і учня в інституті освіти);
 • норми (наприклад, кодекси і Конституція держави);
 • символіка (наприклад, інституту шлюбу або релігійної громади);
 • базові цінності (тобто мораль).

Соціальний інститут, ознаки якого були розглянуті в даній статті, покликаний спрямовувати поведінку кожної конкретної людини, безпосередньо будучи частиною його життя. У той же час, наприклад, звичайний страшеклассников відноситься як мінімум до трьох соціальних інститутів: сім'ї, школи і держави. Цікаво, що, залежно від кожного з них, йому належить і роль (статус), яку він має і згідно з якою він вибирає свою модель поведінки. Вона, у свою чергу, задає його характеристику в суспільстві.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів